Co s nedokončeným sprintem?

Přecenění nedokončených úkolů

  • Original estimation: 5
  • Remaining story points: 2
Report sprintu v JIRA — Původní i nové hodnoty jsou vždy dohledatelné.

Vliv na velocity

Velocity chart JIRA — doplněný o poteciál dosáhnutelných story pointů, při dokončení všech úkolů včas.

A funguje vám to?

--

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

Meet the Speaker — Rebecca Deery

How Business Agility reduces the cost of delivery

The Usage of Scrum to Continuously Improve your Product

Agile Methodology: Incremental, Iterative and Collaborative