Hlavním problémem implementace agile je firemní kultura

Zúčastnil jsem se Agile 2018, která se nesla v duchu povídání o praktikách a teorii agilu za cílem vzbudit ještě větší zájem o agilní vývoj u nás v ČR. V dnešní době je to hodně populární trend. Ze slova agile se stává buzzword a mnoho firem, u nás především finanční instituce a velké firmy jako telco, které do teď fungovaly starým způsobem a chtějí to změnit, si myslí, že agile je spasí.

Hlavní je ale podle mě změna kultury. Bez toho to nepůjde. Nestačí říct děláme agile, zavedeme Scrum, Kanban a je to. Všechno je o přístupu a přijetí lidmi, kteří v té firmě dělají.

V první řadě je důležité ukázat lidem, že mají hodnotu. Dale Carnegie říkal, že je nejdůležitejší lidem upřímně ukázat, že si jich vážíme a že pro nás má jejich práce hodnotu. Metoda cukru a biče už přestává fungovat. Lidé z firmy neodejdou proto, že mají nízký plat a jinde budou mít vyšší. Dobří lidé odejdou, protože nemají možnost ukázat co v nich je a necítí, že by si jich někdo v okolí vážil a viděl v nich hodnotu.

Aby dobří lidé dobře pracovali, musí mít vášeň, být zvídaví, zaujatí, mít zájem a být odolní a odvážní. Nejlepším způsobem je jim dát tolik zodpovědnosti kolik unesou a nechat je ukázat, co v nich je. Takhle se oddělí zrno od plev.

Dále je důležité ukazovat ostatním, jak to u vás ve firmě funguje. Vaše best practises jsou pro další velice cennými zdroji informací a navíc vás motivují stále se zlepšovat, stát se lídry na trhu a ne jen slepě kopírovat, co již udělali jiní. Apple nikdy nekopíroval trendy ani nikoho jiného. Sám se stal lídrem.

S tím souvisí, že proto, aby mohli vznikat nové a nové věci, musí se experimentovat a dělat chyby. Připusťme si dělat chyby, protože poučení je nejlepší způsob, jak znovu tu samou chybu už neudělat.

A tím se vracím zpátky k hodnotě a motivaci lidí. V agilním vývoji je nejlepší si samotné týmy vytvořit. A to dokážeme jen tím, že je budeme vést, motivovat je, dávat jim příležitosti se realizovat a dělat chyby a zároveň s nimi vést dialog a získávat zpětnou vazbu, která vede k rychlým reakcím a změnám.

A o tom je mimo jiné i agilní vývoj. Je to běh na dlouhou trať. Firma se nestane agilní a nezmění svoji kulturu za rok. Agilní transformace probíhá neustále.

--

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

Meet the Speaker — Rebecca Deery

Agile Methodology: Incremental, Iterative and Collaborative

What does an Agile Evolution mean?

How Business Agility reduces the cost of delivery