Příprava na home office podzim?

 • Home office
 • Komunikace
 • Efektivita
 • Dostupnost
 • Starost o zdraví
 • Sociální odloučení
 • Rodina
 • Samoorganizování
Pavučina z vyplněných odpovědí, které vytvořil program TeamRetro.

Výsledky

Nejvíce jsme se obávali, jak a jestli se sníží efektivita a jak lidé budou snážet dlouhou dobu, kdy se nemohli spolu potkat. Došli jsme k následujícímu:

 • Nejčastěji lidé byli méně spokojení s komunikací a sociálním odloučením.
 • Lidé často ušetří čas cesty do práce, který mohou věnovat práci.
 • Home office je OK, ale chtějí se alespoň 1–2 dny v týdnu potkat s lidmi v práci osobně.
 • Díky home office si lidé mohli přizpůsobit program víc, jak vyhovuje jejich dennímu rytmu.
 • Schůzky jsou víc efektivnější. Neřeší se v nich nesouvisející obsah.
 • Lidé se spíš bojí online řešit osobní záležitosti například se svým šéfem. Lépe se jim o nich mluví osobně.
 • Občas se stávalo, že nebylo ideální připojení během online schůzky. Vypadával hlas, obraz nebo se nešlo vůbec připojit.
 • Pokud byli někteří lidé v práci a někteří na home office, tak se jim obtížně diskutovalo o tématech během schůzky.
 • Pozitivně lidé hodnotí, že výsledky diskuzí jsou vetšinou někde dohledatelné (Slack) nebo napsané (Confluence, e-mailová zpráva, Dropbox apod.)

Doporučení

Na základě výsledků jsem proto připravil sadu doporučení a tipů, co bychom mohli dělat, pokud se stejná situace, jako byla na jaře, bude opakovat i na podzim.

 • Pokud to lze, optimalizovat internetové připojení. Důležitý v tomto případě je minimálně kvalitní zvuk.
 • Sepsat seznam doporučení pro lidi pracující na home office — best practises (statusy, přestávky, pracovní místo, komunikace, jak efektivně fungovat v týmu, jak relaxovat apod.)
 • Vzdělávat se, jak pracovat “na dálku”, z domova, na home office.
 • Doporučit lidem mít při schůzkách zapnuté i kamery.
 • Více facilitovat schůzky, kde se mluví o obsahu nesouvisejícím s tématem. Pracovat s “narušiteli” schůzky.
 • Používat více statusy na komunikačním nástroji (Slack, Teams, …) — Například: Jsem na home office, jsem v kanceláři, mám dovolenou, mám schůzku, jsem na obědě, nerušit apod.
 • O složitých tématech si vždy zavolat.
 • Mít možnost si vypůjčit techniku domů — sluchátka, monitory či další HW, kancelářskou židli (pokud mám nějakou speciální)
 • Uspořádat online setkání— například Online Beer, TechTalks nebo najít zajímavou osobnost a s ní udělat online rozhovor
 • Podpořit online komunikaci o ne/pracovních tématech — například Slack kanál, aby lidé sdíleli, co dělají na home office, rady od lidí, co řeší, co jim pomáhá, co jim vadí atd. Možnost i formou otázky-odpovědi.
 • Přizpůsobit kancelářské prostory tak, aby je lidé mohli navštívit (změna prostředí, když nebudou moct být doma) i v případě dalších restriktivních opatření — větší distanc od ostatních, dezinfekční prostředky a pomůcky = udělat prostory kanceláři, co nejvíce bezpečné
 • Připravit prostory kanceláře tak, aby se lidé případně mohli bezpečně setkat, pokud budou chtít řešit nějaký problém osobně.
 • Překvapení — připravit lidem v kancelářích nějaký nečekaný malý dárek, který si mohou vzít, když dorazí nebo jim ho přímo přinést domů.
 • Vytvořit čas, kdy lidé mohou s nadřízenými řešit osobní věci — 1–1, zpětné vazby, obavy, diskuze nad nějakým tématem apod.

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store