Vánoční retrospektivy 2x jinak

Retrospektiva první — Narvi to všechno do TeamRetro

Určitě znáte TeamRetro. Běžně ho u nás v ELEVEO používáme ve všech týmech na retrospektivy (a ještě mj. umí Health checks). Vytvořil jsem v něm svoji vlastní šablonu s lehce neoriginálním názvem “Před koncem roku” a v šabloně jsem připravil 4 sloupečky:

 • Chceme nechat v roce 2020
 • Chceme dělat dál v roce 2021
 • Přejeme si v příštím roce
 • Poděkování
Vyplněná retrospektiva v TeamRetro

Retrospektiva druhá — Co by se mohlo ve sprintu podělat?

Zatímco první retrospektivu bylo celkem jednoduché připravit, na druhou bylo potřeba se už pořádně připravit. Navíc to nebyla klasická retrospektiva, ale o tom až dál.

 1. Co nejhoršího můžete udělat / se může stát, aby se sprint nepovedl?
 2. Neděláte náhodou už z toho něco?
 3. Co s tím můžete udělat, aby se to už nedělo?
“Retrospektiva” v Google Jamboard
 • Tři sloupce. Směr jako na to koukat — zleva doprava.
 • Každý sloupec = jedna otázka a jedna barva lístečků.
 • Lístečky (na co skupiny přišly), které jsme přesunuli z jednoho sloupce do druhého si barvu ponechaly.
 • Poslední sloupec (ten s hasičem) jsou řešení situací z předchozích sloupečků.

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store