Vítej v Zonky IT! — 1. část

Před nástupem

  • nastavení Google účtu, Slacku a dalších přístupů — Bitbucket, JIRA, Grafana, Splunku, atd.,
  • jak pracovat s Google kalendářem a Confluence,
  • kdo je jeho buddy a kdo lidé, kteří mu pomůžou s dalšími přístupy a s HW/SW
  • a další drobnosti o našem Zonky IT týmu.

Nástup

1. den v Zonky IT

  • s naší firmou,
  • kdo je kdo,
  • s tím, co si nesmí zapomenout nastavit
  • a fotografiemi z našich narozeninových, běhacích nebo vánočních večírků
Část ze stránky 1. den v Zonky

Slackbot pomůže

Zpráva odeslaná nováčkovi při prvním připojení na Slack
Část z automatické zpráva zaslané nováčkovi 24h po nástupu

--

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

How to celebrate Chinese New Year in the style of Agile

Introducing Telex — A lightweight, balanced, iterative framework that aims to make getting work…

Creating a social contract with a distributed team, using Miro

Tips and Tricks for Remote Teams