Vítej v Zonky IT! — 1. část

Před nástupem

Než k nám nováček přijde, posílám mu den před nástupem na jeho soukromý email vzkaz, že zítra se na něj těšíme. Na email nemám šablonu a posílám ho personalizovaně za sebe.

  • nastavení Google účtu, Slacku a dalších přístupů — Bitbucket, JIRA, Grafana, Splunku, atd.,
  • jak pracovat s Google kalendářem a Confluence,
  • kdo je jeho buddy a kdo lidé, kteří mu pomůžou s dalšími přístupy a s HW/SW
  • a další drobnosti o našem Zonky IT týmu.

Nástup

V den nástupu si převezmu nováčka od HR, uvítám a usadím ho na předem připravené místo, které jsme mu spolu s Michalem (pozn. IT admin) připravili. Dál ho seznámím s týmem, hodím do Slacku info, že nastoupil další člen našeho velkého týmu a seznámím ho s buddym, který se o něj bude starat. Buddy ode mně dopředu dostal připravený buddy list.

1. den v Zonky IT

Jelikož mám za to, že při prvních dnech nástupu je člověk hodně zvědavý a absorbuje hodně informací, zaměřil jsem se na to, aby nejdůležitejší informace padly hned první den a zasáhly nováčka opakovaně na více místech.

  • s naší firmou,
  • kdo je kdo,
  • s tím, co si nesmí zapomenout nastavit
  • a fotografiemi z našich narozeninových, běhacích nebo vánočních večírků
Část ze stránky 1. den v Zonky

Slackbot pomůže

Pro komunikaci v kanclu používáme Slack, a proto jsem se zaměřil, jak by šlo ohnout nastavení Slackbota, aby ho využil nováček jako zdroj informací — jaké kanály si nastavit, kde co najde apod. Trochu supluje intranet nebo buddyho. Použil jsem na to appku Greetbot a nastavil ji tak, aby po prvním přihlášení nového člověka do Slacku přišla soukromá zpráva, ve které najde doporučení a odkazy na náš intranet.

Zpráva odeslaná nováčkovi při prvním připojení na Slack
Část z automatické zpráva zaslané nováčkovi 24h po nástupu

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store