Vítej v Zonky IT — 2. část

Buddy a buddy list

Ondra (buddy) ukazuje Markovi, jak opravit Replicu.
  • kontrolu základních přístupů (G Suite, JIRA atd.)
  • kontrolu a zařízení dalších přístupů podle pozice (Bitbucket, AWS, SSH klíč atd.), pokud jsou potřeba
  • TO-DO seznam toho nejdůležitějšího pro první dny
  • Doporučené — věci a úkoly nad rámec seznamu

Zpětná vazba

  • první dny — onboarding a první týden
  • buddyho
  • tým v kterém pracuje
  • prostředí a kulturu Zonky
  • technologie, které používáme
  • jak často chce dostávat zpětnou vazbu v budoucnu
Část z dotazníku, který posílám nováčkovi po prvním měsíci

UX testování

Nováček otestuje například proces zakládání investorského účtu

Tak to shrneme!

--

--

--

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek

Scrum Master & Agile Coach— suchanekondrej.cz

More from Medium

Netflix and No chill

Turning up the Dial in 2022: The Next Generation of Technology and IT is Here

Why businesses get value from uniting tech and design

Improving Your Persuasive Communication Strategy with the Elaboration Likelihood Model